Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie, niet als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dit voor eigen rekening en risico. De hier getoonde informatie wordt door Janshen-Hahnraths Group met zorg samengesteld en onderhouden, waarbij het bedrijf gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen, doch voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan kan niet worden ingestaan. Janshen-Hahnraths Group beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Janshen-Hahnraths Group kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren ervan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Janshen-Hahnraths Group, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Janshen-Hahnraths Group, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Janshen-Hahnraths Group.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naarJanshen-Hahnraths Group zendt, kunnen onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Janshen-Hahnraths Group adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie naarJanshen-Hahnraths Group te e-mailen. Indien u toch voor deze mogelijkheid kiest, accepteert u het risico dat deze berichten door derden onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Janshen-Hahnraths Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website, onder andere voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden door de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail naarJanshen-Hahnraths Group wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkersvan Janshen-Hahnraths Group.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Janshen-Hahnraths Group behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

DisclaimerPrivacyCookies – © Janshen-Hahnraths Group